26-3-2019

အသစ္ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ ရွင္းလင္းေဟာေျပာပြဲ

အသစ္ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ (The Consumer Protection Law) ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသင္း၀င္မ်ားအား တိုက္ရိုက္ (သို႔မဟုတ္) သြယ္၀ိုက္၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္မ်ားကို သိရိွႏိုင္ရန္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးေမးျမန္းႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ႏွင့္ အေမရိကန္ကုန္သည္မ်ားအသင္းတို႕ပူးေပါင္းက်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ အသင္း၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ (၂၉)ရက္ေန႕နံနက္တြင္က်င္းပမည့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အခမဲ႕တက္ေရာက္ႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အသင္း၀င္မဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၀င္ေၾကး (၅၀၀၀)က်ပ္ ေပးသြင္း၍ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပးဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။