27-6-2019

လက္လီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာေလ့လာေရးခရီးစဥ္ ပထမေန႔

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ 
လက္လီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာေလ့လာေရးခရီးစဥ္ ပထမေန႔ေလးပါ။
အားလံုးပဲ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္ေတြထဲ ေလ႔လာခြင္႔ရလို႔ ဗဟုသုတေလးေတြလည္းရ သိခ်င္ာတေလးေတြလည္း သိခြင္႔ရၾကမယ္လို႔ထင္ပါတယ္ေနာ္။