29-8-2019

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းႀကီး၏ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီအစည္းအေဝးပြဲႀကီး

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းႀကီး၏ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီအစည္းအေဝးပြဲႀကီးကို ၉.၈.၂၀၁၉ရက္ေန႔က UMFCCI ရွိ MMRA ရုံးတြင္ အသင္းသားမ်ား စံုညီစြာျဖင့္ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။