27-10-2018

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ (၂၇)ရက္ေန႔ ေမ့လည္ပိုင္းမွာ ဆက္လက္က်င္းပရာ ...

ဆရာႀကီး ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္မွ Successful Retailing ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ...

ဦးတင္ဇံေက်ာ္၊ ပါေမာကၡေဒါက္တာမိုးမိုးခိုင္၊ ေဒၚေဝသစ္လြင္၊ ဦးျမသန္းေဇာ္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ထင္လတ္ တို႔မွ Future of Franchising ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ...

ဦးေသာင္းစုၿငိမ္း၊ ဦးျမင့္ေဇာ္၊ ေဒၚဝင္းနႏၵာသိုက္၊ ဦးမိုက္သန္းထြန္းဝင္းႏွင့္ ဦးမင္းမင္းတို႔မွ How E-commerce is driving Retail Industry ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ... ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့ၾကပါသည္။