26-8-2017

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး) ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း အခန္းအနား

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး) ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း အခန္းအနားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ၊ (၂၆)ရက္ေန႔မွာ မေကြးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အခန္းအနားသို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာ၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း - အသင္းခ်ဳပ္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ အလုပ္အမႈေဆာင္ မ်ား၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႈးမ်ားႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အသင္းသားမ်ား၊ လက္လီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္ ...

အခန္းအနားတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အသင္းဥကၠ႒ ေဒၚၾကင္ၾကင္မွ အသင္းဝင္မ်ားကိုယ္စား မိတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ အခန္းအနားကိုဆက္လက္က်င္းပရာ အခန္းအနားကို ကူညီပံပိုးေသာ ပထမဂရုကုမၸဏီလီမိတက္မွ ေဒၚနီနီေအာင္မွ ကုမၸဏီမိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားျခင္း၊ အဓိကကူညီပံ့ပိုးေပးသူ ဧရာဝတီဘဏ္မွ SME Director ဦးေနစိုးရမွ "အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ေခ်းေငြရယူႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္၎၊ Strategy First ၏ တည္ေထာင္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆရာဦးေအာင္ခ်စ္ခင္မွ "How to differentiate yourself in Retailing" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္၎ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးေပးခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းအေနျဖင့္ အသင္းခ်ဳပ္အျဖစ္ ရန္ကုန္တြင္ ဖြင့္လစ္ထားရိွၿပီး၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ပဲခူးႏွင့္ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အသင္းရံုးမ်ား ဖြင့္လစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ လက္လီလုပ္ငန္းမ်ား အသင္းဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ ...
ေဒၚၾကင္ၾကင္ (ေရႊဧရာ) - ဥကၠ႒
ဦးခင္ေမာင္ဝင္း (ဟုပ္စိန္) - ဒု-ဥကၠ႒
ဦးသိန္းေဇာ္ (ဟသၤာညီေနာင္) - ဒု-ဥကၠ႒
ဦးသက္ဝင္း (စိန္ေဂဟာ) - ဒု-ဥကၠ႒
ဦးေစာရန္ႏိုင္ (ေကာင္းမြန္) - ဒု-ဥကၠ႒
ဦးသိန္းႏိုင္ - အတြင္းေရးမွဴး ၀၉-၇၉၃၃၄၈၄၂၁
ဦးေဇာ္ဝင္းထြန္း - တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ၀၉ ၅၃၄၁၄၅၆
ေဒၚမိုးၿငိမ္းစံ - တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ၀၉ ၅၃၄၂၇၅၈
ဦးမ်ိဳးကို - တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ၀၉ ၅၃၄၈၀၇၀
ဦးသန္းထိုက္ - တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ၀၉ ၄၀၁၅၅၉၉၅၆
ဦသက္ထြန္း - ဘ႑ာေရးမွဴး
ေဒၚပိုက္ယဥ္စိုး - တြဲဘက္ဘ႑ာေရးမွဴး
ဦးအုန္းေရႊ - စာရင္းစစ္
ဦးခင္ေမာင္ၾကဴ - တြဲဘက္စာရင္းစစ္
ဦးေဇာ္မိုး - အလုပ္အမႈေဆာင္
ဦးေအာင္ေအာင္ - အလုပ္အမႈေဆာင္
ဦးမ်ိဳးသိန္း - အလုပ္အမႈေဆာင္
ဦးေနမ်ိဳးသန္႔ - အလုပ္အမႈေဆာင္
ဦးသက္လြင္ေအာင္ - အလုပ္အမႈေဆာင္
ဦးညိဳမင္းဦး - အလုပ္အမႈေဆာင္
ဦးမင္းလြင္ဦး - အလုပ္အမႈေဆာင္
ေဒၚယမင္းအိမ္ - အလုပ္အမႈေဆာင္
ေဒၚပန္းႏုေဝ - အလုပ္အမႈေဆာင္
ေဒၚစႏၵာ - အလုပ္အမႈေဆာင္
ဦးတင္ေဌးေမာင္ - အလုပ္အမႈေဆာင္
ေဒၚဥမၼာသန္း - အလုပ္အမႈေဆာင္
ဦးေအာင္စိုးဝင္း - အလုပ္အမႈေဆာင္
ဦးမင္းဟိန္းေက်ာ္ - အလုပ္အမႈေဆာင္
ဦးေအာင္ေဇာ္မ်ိဳး - အလုပ္အမႈေဆာင္
ဦးျမင့္ႏိုင္ - အလုပ္အမႈေဆာင္
ဦးေအာင္ေက်ာ္ဟိန္း - အလုပ္အမႈေဆာင္
ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ - အလုပ္အမႈေဆာင္
ဦးစိုင္းစိုးငယ္ - အလုပ္အမႈေဆာင္
ဦးထြန္းထြန္း - အလုပ္အမႈေဆာင္
ဦးခ်မ္းၿငိမ္းေဇာ္ - အလုပ္အမႈေဆာင္
ဦးထြန္းထြန္းဝင္း - အလုပ္အမႈေဆာင္
ဦးမင္းမင္းလြင္ - အလုပ္အမႈေဆာင္
ေဒၚမ်ိဳးႏွင္းခိုင္ - အလုပ္အမႈေဆာင္
ဦးေအာင္ကိုလင္း - အလုပ္အမႈေဆာင္
တို႔အားဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေၾကာင္းသိရိွရပါတယ္။