25-11-2018

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနား

ျမန္မာနိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၏ နွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား မွတ္တမ္း