8-12-2018

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ပထမအၾကိမ္ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ ေဟာေျပာပြဲ

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျမန္မာနိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ပထမအၾကိမ္ နွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ေဟာေျပာပြဲ